Myšlenky klubu

Důležitá je pro nás smysluplnost našeho konání. Běžné české vzdělávací zařízení neumožňuje pravidelný intenzivní pobyt dětí v přírodě, proto jsme šťastní, že my jej můžeme předškolním dětem z Kladna nabídnout v takovém rozsahu. Venku jsme od rána do oběda a po poledním odpočinku většinou znovu míříme ven. Pobyt v přírodě má blahodárné účinky snad na každého z nás. Stáváme se otužilejší, zdravější, zdatnější, máme kvalitnější spánek, jsme veselejší a v pohodě. To vše nám dává smysl a provoz lesního klubu bereme více jako poslání než jako „práci“. Všechno, co děláme, má svůj význam a své opodstatnění. 

Kapacita klubu je 16 dětí, což nám umožňuje přistupovat k dětem individuálně (v klasických školkách bývá 28 dětí). Heterogenní (věkově smíšená) skupinka přináší mnohá pozitiva – mladší děti se učí od starších a starší se učí pomáhat těm mladším, trénují vlastnosti jako je trpělivost, empatie, schopnost vyjádřit se.
O děti se starají po celou dobu provozu vždy 2 průvodci, kteří jsou vnímaví k potřebám dětí, poskytují jim potřebnou péči, dávají jim pocit bezpečí i pevné hranice. 

Všichni (děti, průvodci i rodiče) usilujeme o vytvoření a udržování příjemného přátelského prostředí. Budujeme mezi sebou důvěru a komunikujeme vstřícně a zdvořile. Vítáme zapojení rodičů do akcí školky a jejich účast na slavnostech, budují se tím vřelé vzájemné vztahy. 

Vedeme děti k samostatnosti (přiměřeně s ohledem na jejich věk) a zodpovědnosti (za své věci i za své chování). Podporujeme je v jejich individualitě, respektujeme jejich odlišnosti, pokud tím není narušeno společné soužití nebo bezpečí dítěte a ostatních. Dbáme na dodržování předem domluvených pravidel a sami jsme dětem dobrým vzorem

Jasný a dodržovaný rytmus dne vnáší do našeho konání řád a znamená pro nás i děti jistotu a bezpečí. Zároveň je natolik pružný, aby reagoval na možnosti jednotlivých dětí či změny počasí. Dopřáváme dětem dostatek času pro polední odpočinek, který se odehrává vždy v zázemí, na klidném větraném místě bez podnětů a v přítmí. 

Dbáme na to, abychom u dětí rozvíjeli klíčové kompetence. Pracujeme s dětmi v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV), který vydává MŠMT. Rozvíjíme u dětí hudební cit, výtvarné dovednosti, představivost. Děti u nás nenajdou mnoho hraček, příroda sama nabízí mnoho kvalitních podnětů ke hře i k tvoření. 

Environmentální výchova je pro nás samozřejmostí a promítá se do všech našich činností. Chováme úctu k živé i neživé přírodě. Chápeme, že z přírody pocházíme a jsme její nedílnou součástí. Šetrně zacházíme se všemi zdroji – s vodou, s potravinami, s energiemi. Neprodukujeme zbytečný odpad. K tvoření přistupujeme maximálně zodpovědně – využíváme přírodniny a výtvory lze snadno recyklovat. Navštěvujeme různé biotopy – lesy, louky, paloučky, pole i potůčky nám jsou obrovskou přirozenou a rozmanitou učebnou. 

Pracujeme s bezpečným rizikem – umožňujeme dětem nacházet a posouvat své hranice, což mohou uskutečnit pouze vlastní zkušeností. Vytváří si tím důvěru samy v sebe. Lezou po stromech, vaří s námi na ohni, krájí zeleninu, používají pilky či kladívka v rámci domluvených pravidel. 

Do naší práce vkládáme i své srdce a věříme, že to poznáte vy i vaši broučci ♥

Jaký program čeká vaše broučky?

Záleží nám na vyváženém poměru řízené činnosti a volné (spontánní) hry.

Řízená činnost reflektuje cyklus roku a proměny přírody s ním spojené. Program je členěn po měsíčních integrovaných blocích, každý má své téma. Na každý den je pro děti připraven program, který je dětem citlivě nabízen ve vhodnou dobu. Do řízené činnosti děti nenutíme. Některé mají potřebu zpočátku jen pozorovat, některé se nechtějí zapojit vůbec. Jejich volbu respektujeme.

Čteme pohádky, vyprávíme si příběhy, legendy, pranostiky, rytmizujeme říkanky, zpíváme písně. 

Zapojíme děti do skutečných prací např. do úprav záhonků na zahradě a do pomocných prací. Vyzkoušíme si také vaření na ohni, občas si něco společně upečeme. Pečujeme s dětmi o zahrádku, pěstujeme zeleninu a bylinky.

Nezůstáváme jen v lese, pravidelně navštějujeme i město, za kulturou zajdeme do divadla, na výstavu, do muzea či knihovny. Vytipujeme řemeslníky a další zajímavé lidi v okolí Kladna a vydáme se za nimi na exkurzi nebo si je pozveme k nám. Snažíme se zajistit dětem pravidelný kontakt s domácími zvířaty.

Významnými mezníky v ročním cyklu jsou slavnosti, které chystáme pro celé broučí rodiny. Výběr slavností se váže na české tradice a svátky nebo další významné dny. Rodiče se zapojují do příprav zpravidla tím, že přinášejí různé domácí pochutiny na společný stůl. Jsou to chvíle zastavení, zamyšlení a společných setkání. 

Rodiče jsou o činnosti v lesním klubu a chystaných akcích pravidelně informováni.

 

LK Broučci - myšlenky klubu
LK Broučci - myšlenky klubu
LK Broučci - myšlenky klubu
LK Broučci - myšlenky klubu